'Na Storia 'A Scurdà

Nino D'Angelo

Songtext:

Ha ditte nun me mporta 'e niente
Che fa ma tanto 'o dice sempe
E tu na foglia mane 'o viento che cade
E t'aizi lentamente
Sì acqua ca nun leva sete, te fai bella e nun te vede
Ma te piace quanne ride, ma si giura nun 'o cride
E mò te resta 'o pianoforte pè sentì 'e mane 'e vulà
E sotto 'o cielo 'e chesta notte ca tu 'o vulisse scurdà
Appicci e astute nu ricordo ca nun se vò rassignà
Na bugia è assaje cchiù forte e ciente verità
T'appienne 'a storia 'e chesta storia ca sì stanca 'e capì
Ca te fà turnà ogni vota ca vulisse fuì
E pò vulè bene ancora, t'adduorme dinte a na canzone
Ha ditte ca nun sente niente
Che fa ma tanto 'o dice sempe
E mò cchiù sola inte a stu tiempo che và
Tu l'aspiette inutilmente, mentre vivi 'e sentimenti
Vuò nu mare addò affunnà
Mò ca sì ll'Unica perdente 'e na storia 'a scurdà
E mò te resta 'o Pianoforte, ma 'o Core nun vò sunà
E tiene aperte tutt"e porte ca tu 'o vulisse nzerrà
E' assaje cchiù longa chesta notte ca nun vò passà
Pecchè 'o pensiero nun se scorda, se fà arricurdà
T'appienne a storia 'e chesta storia ca sì stanca 'e capì
Ca te fà turnà ogni vota ca vulisse fuì
E pò vulè bene ancora, t'adduorme dinte a na canzone...
T'appienne a storia 'e chesta storia ca sì stanca 'e capì
Ca te fà turnà ogni vota ca vulisse fuì
E pò vulè bene ancora, t'adduorme dinte a na canzone
Ca nun riesce maie a fernì